Програма COSME +

На 24.04.2019г. МедЛийз АД сключи споразумение с Българска Банка за Развитие АД за индиректно финансиране на МСП по Програма COSME на ЕИФ, подкрепена от Европейския Фонд за Стратегически Инвестиции (ЕФСИ). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да осигури нарастването на достъпа до финансиране.

За МедЛийз АД участието в програмата е от стратегическо значение, тъй като осигурява достъп на нашите партньори до финансиране при европейски лихвени нива и облекчена процедура - инструмент, който техните конкуренти извън територията на България ползват от години. Ние вярваме, че инвестициите в модернизиране на една клиника оказват пряк положителен ефект върху качеството на услугите, които нашите партньори предлагат. Това ни позволява заедно да достигнем до общата си цел – по-качествено здравеопазване за най-важния участник в тази екосистема – пациента.

Успешното преминаване през стриктния подбор и финално одобрение по програмата COSME затвърждават усилията на дружеството да се наложи като прозрачна финансова компания, която се концентрира върху изграждането на дългосрочни взаимоотношения със своите партньори и клиенти.

Цел на програмата - да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране на малки и средни предприятия.

Финансови продукти по програма COSME+, предлагани от МедЛийз АД:

Финансови условия от МедЛийз АД по програма COSME+:

По програмата “COSME+” не са допустими кредити за рефинансиране на съществуващи такива от други финансови институции и от МедЛийз АД.

Когато по кредита, предоставен от МедЛийз АД, се изисква вещно обезпечение, благодарение на помощта от ЕИФ и ЕФСИ се ползва облекчение.

Критерии за допустимост на крайните реципиенти и изключени сектори по програма “COSME+”.

“Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентост на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020)“

0700 20 840